Wat is intervisie voor advocaten?

Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige. Tijdens de bespreking worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken. Het gaat bij intervisie om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de gespreksleider een deskundige is en een geheimhoudingsplicht heeft op grond van artikel 26 van de Advocatenwet. De deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisiesessie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken.

Hoe werkt intervisie?

Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet. Steven is een door de Nederlandse Orde van Advocaten aangewezen deskundige gespreksleider en beschikbaar als intervisiebegeleider voor advocaten die een intervisiegroep zoeken.

De deelnemers aan een intervisiegroep zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden.

Een  intervisiesessie duurt 4 uur. De deelnemende advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening in.

De gespreksleider intervisie

De gespreksleider leidt de intervisiegroep en houdt het procesverloop van de intervisiesessie in de gaten.

Steven is met ingang van 1 maart 2020 bij de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd als gespreksleider intervisie en als zodanig beschikbaar voor intervisiegroepen.

Voor ieder heel uur intervisie kan een opleidingspunt worden behaald met ten hoogste vier punten per jaar. De deelname aan de intervisie wordt bevestigd met een deelnamebewijs.

Neem voor nadere informatie over intervisiebegeleiding contact op met Steven op 06 203 27 261 of per e-mail op info@stevenkroesbergen.nl.

Neem nu contact op