Een echtgenoot heeft op grond van de wet toestemming van de andere echtgenoot nodig voor overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg verbindt.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft het vereiste “in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf” in zijn arrest van 31 mei 2016 nog eens mooi uitgewerkt.

In dit geval betrof het een niet al te goed lopende onderneming, die wel weer op de goede weg was.

Het hof stelt voorop dat in beginsel als uitgangspunt geldt dat het aangaan van een bankfinanciering behoort tot de normale bedrijfsuitoefening.

Het overgrote deel van het door de Rabobank te verstrekken krediet betrof een herfinanciering bestemd voor de aflossing van een krediet bij een andere bank. Het door de Rabobank te verstrekken krediet had daarmee op zich geen toename van de liquiditeit van de onderneming tot gevolg. Het hof stelt vast dat herfinanciering zonder uitbreiding van het krediet en toename van liquiditeit, niet betekent dat het daarmee niet zou kunnen behoren tot de normale bedrijfsuitoefening. De herfinanciering van de bestaande schuld van de onderneming door de Rabobank was onderdeel van een meeromvattend plan, waarmee beoogd werd om aan de onderneming de benodigde liquiditeit te verstrekken om haar bedrijfsvoering te kunnen continueren en de daarbij verwachte groei te kunnen realiseren. Daarmee is de borgtocht die de bestuurder en grootaandeelhouder was aangegaan voor de door de Rabobank te verstrekken financiering, geschied ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening.