Is overbruggingskrediet aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van die vennootschap?

Een echtgenoot heeft op grond van de wet toestemming van de andere echtgenoot nodig voor overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg verbindt.

In deze blog behandel ik nog een belangrijke uitspraak over de vraag of toestemming van de echtgenoot vereist is voor een borgstelling door de bestuurder van een besloten vennootschap. De  Hoge Raad legt in zijn arrest van 18 december 2015 het begrip “normaal” uit in het vereiste “ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening”.

Ook hier gaat het om een onderneming in financieel zwaar weer. De Hoge Raad legt in zijn arrest de nadruk op de aard en het karakter van de kredietfaciliteit. Het doel van het overbruggingskrediet was om de onderneming in staat te stellen op zeer korte termijn extern kapitaal aan te trekken. Dit in samenhang met een dreigende discontinuïteit, maakte dat het overbruggingskrediet een uitzonderlijk karakter had. Zonder dit externe kapitaal waren de beëindiging van de kredietrelatie door de bank en het faillissement van de onderneming namelijk aanstaande. Hieruit volgt dat het overbruggingskrediet niet is aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van die vennootschap en dat toestemming van de echtgenoot vereist was voor de borgstelling door de bestuurder van de vennootschap.

Dit arrest van de Hoge Raad illustreert dat het antwoord op de vraag of een kredietovereenkomst is aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening in hoge mate afhangt van het doel en de aanwending van het krediet. Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat een kredietovereenkomst met een onderneming in zwaar weer om die enkele reden niet behoort tot een rechtshandeling ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening. Zie bijvoorbeeld het in mijn vorige blog behandelde arrest het Gerechtshof Amsterdam  van 31 mei 2016.